مقاله : شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

نویسندگان

فاطمه رئیسی۱؛ غلام علی پیوست۲؛ معظم حسن پور اصیل۲؛ جمال علی الفتی  ۳؛ سید اکبر خداپرست۴

۱کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

۲استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

۳استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

۴دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش ابتدا دو نژاد قارچ صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می‏دادند از جنگل‌های گیلان جمع‌آوری و سپس در محیط کشت MEA کاشته شدند. پس از تکمیل رشد میسیلیوم در ظروف کشت، اسپان قارچ تهیه ‌و کشت قارچ در بستر کاه برنج انجام شد. در‌نهایت پس از برداشت محصول، شناسایی گونه‏های وحشی با استفاده از روش PCR و روش‏های میکرو و ماکروسکوپی صورت گرفت. بر این اساس گونه‏های شناسایی‌شده شامل Pleurotus ostreatus و Pleurotus pulmonariusبودند. نتایج این پژوهش نشان داد که کوتاه‏ترین زمان تشکیل پین‏هد مربوط به نژاد تجاری فلوریدا (۸/۱۴روز) و بیشترین میزان پروتئین (۲۴/۲۶ درصد) و نیتروژن (۷۷/۹ درصد) مربوط به نژاد استراتوس بود. در سایر صفات اندازه‏گیری شده تفاوت معنا‏داری بین نژادهای مختلف وجود نداشت.

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : , ,