به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از وبسایت غذاداروهای جهان، نتایج تحقیقات جدید نشان داده است میوه های آقطی سیاه (Sambucus nigra) و آقطی پاکوتاه (Sambucus ebulus) می توانند بر روی کلسترول بد خون تاثیرات شگرفی داشته و میزان آن را بطور معنی داری کاهش دهند. تحقیقات انجام شده بیان نموده است که ۲۰۰ میلی لیتر از دمکرده میوه های این گیاه سبب کاهش ۲۴ درصدی کلسترول بد خون می شود. همچنین تاثیر مخلوط عصاره میوه های آقطی با روغن ماهی سبب کاهش معنی دار تنش های اکسیداتیو گردیده است و می تواند در درمان بیماری های قلبی عروقی مورد استفاده قرار گیرد.