شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی چند تصویر در رابطه با کاشت و برداشت مکانیزه زعفران در اروپا (یونان، ایتالیا و اسپانیا) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. امید است که ما نیز در کاشت و برداشت مکانیزه این گیاه سرمایه گذاری کنیم. تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی آماده همکاری و مشاوره علمی با سرمایه گذاران محترم در این رابطه می باشد.

.

مراکز اصلی کشت زعفران در جهان

مراکز اصلی کشت زعفران در جهان

.

تولید زعفران در گلخانه!

گلخانه زعفران.

برداشت مکانیزه زعفران بوسیله نوعی موور

برداشت مکانیزه زعفران بوسیله نوعی موور.

برداشت زعفران

تولید مکانیزه زعفران در اسپانیا، یونان و ایتالیا.

طراحی اولیه سیستم برداشت گل زعفران

دستگاه برداشت زعفران

.

روش سنتی جداسازی کلاله از گل زعفران.

تمیز کردن زعفران.

دستگاه جداسازی کلاله زعفران 

دستگاه جداسازی کلاله زعفران 1

.

دستگاه جداسازی کلاله 2