باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

این گیاه در مناطق کوهستانی مرکزی و شمال شرق ایران می‌روید و در شهرستان گرمه نیز از مناطق کوهستانی روستای آرمادلو برداشت می شود .

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو.

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو

باریجه+قسنی+شهرستان گرمه+آرمادلو


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))