ده گیاه دارویی برتر از دیدگاه انجمن گیاهان دارویی آمریکا

.

به نقل از مستند مکتوب دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳

(به کوشش تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی)

.

دانلود Download.

 .

ردیفنام گیاه دارویینام علمی
 ۱ریحان سبز(Ocimum basilicum) Sweet Basil
 ۲آویشنCommon Thyme (Thymus vulgaris)
 ۳برگ بوBay (Laurus nobilis)
 ۴مریم گلیCommon Sage (Salvia officinalis)
 ۵مرزنجوشGreek Oregano (Origanum vulgare)
 ۶پیازچه کوهیChives (Alliums schoenoprasum)
 ۷شویدDill (Anethum graveolens)
 ۸جعفریParsley (Petroselinum crispum)
 ۹رزماریRosemary (Rosmarinus officinalis)
 ۱۰اسطوخودوسLavender (Lavandula spp.)