شیره لزج و بیمزه این گیاه خواص دارویی دارد.

جوشانده پوست درخت سپستان برای رفع سوء هاضمه توصیه شده است.

نقشی ادامه داد: برگ های پودر شده سپستان به صورت موضعی برای تسکین سردرد و التیام جراحت ها به کار برده می شود.

از عصاره پوست این گیاه درختی می توان برای تسکین قولنج روده ها استفاده نمود.

جوشانده گیاه دارویی سپستان گرفتگی صدا را برطرف می کند.

از دَمکرده این گیاه برای کاهش سرفه استفاده می شود.