به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، داروهایی که به‌عنوان ترک اعتیاد گیاهی در عطاری‌ها فروخته می‌شود، دارای داروهای شیمیایی و اعتیادآور است.

طبق یافته‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی درباره گیاهان دارویی ترک اعتیاد که در تهران توزیع می‌شود، بیش از ٩٠‌درصد از داروهای ترک اعتیاد گیاهی در عطاری‌ها، حاوی داروی شیمیایی دیفنوکسیلات است.

همچنین آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد فراوانی داروهایی شیمیایی و اعتیادآوری مانند ترامادول و کدئین در داروهای گیاهی ترک اعتیاد که در عطاری‌ها توزیع می‌شود، به ترتیب ۶٨ و ٩٣‌درصد است