به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، نشریه علمی پژوهشی “پژوهش های گیاهان دارویی و ادویه ای” از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.

این نشریه به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد و صاحب امتیاز آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت می باشد.

مدیرمسئولی فصلنامه پژوهش های گیاهان دارویی و ادویه ای، بر عهده سیدمحمدعلی وکیلی شهربابکی می باشد.

Please follow and like us:
Pin Share