بررسی بیماری بیماریهاى گوش و گوش درد کودکان و درمان گیاهی آن