بررسی کلی گیاه دارویی رازک و آشنایی با خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی و نحوه مصرف و….


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))