بررسی بیماری ورم طحال و درمان گیاهی آن و….  


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))