عناب میوه فراموش شده

به سفارش: سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
گردآوری و تالیف: مهندس کمال غوث
ناشر: انتشارات سعیدی منش
شابک: ۸-۰۰-۸۶۱۴-۹۶۴- ۹۷۸
چاپ اول: ۱۳۸۸
قیمت: ۵۸۰۰ تومان

فصل اول: اهمیت و پیشینه تاریخی و مناطق گسترش عناب در ایران،

فصل دوم: مصارف و کاربردهای دارویی و فرآوری سنتی عناب،

فصل سوم: مشخصات تیره عناب و گیاهشناسی آن،

فصل چهارم: اکوفیزیولوژی،

فصل پنجم: تولید عناب بر پایه دانش بومی،

فصل ششم:تکنولوژی تولید عناب،

فصل هفتم: شناسایی اکوتیپهای محلی عناب،

فصل هشتم: اقتصاد تولید و بازار عناب،

فصل نهم: نگاره