مقاله: القاء موثر ریشه های مودار در خشخاش فارسی (Papaver bracteatum Lindl) با استفاده از روش Sonication

نسرین قوامی۱، مجید عزیزی* ۲، یزدان۳، اردشیر قادری۲، نعمتی۲

۱- دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

۲- دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

۳- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سابقه و هدف: Papaver bracteatum Lindl به علت حضور آلکالوئیدهای بنزیلوئیکونلین به طور معمول به عنوان خشخاش ایران شناخته می شود.

هدف: ارزیابی کشت ریش موی به عنوان یک روش جدید برای تولید تبهین.

روش ها: برای بهینه سازی ریشه های مودار P. bracteatum، ۵ گونه از Agrobacterium rhizogenes (ATCC15834، C318، A13، ۹۴۵۳ و A4) با استفاده از ترانسفوزیونی متصل به Agrobacterium Assisted Sonication (SAAT) مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها: شیر C318 نسبت به سایر گونه ها نسبت به توانایی القایی ریشه موثرتر بود. در میان شرایط آزمایش های مختلف، بیشترین میزان تبدیل (۵/۲۸ درصد) ۴ هفته پس از تلقیح مشاهده شد، پس از آن که الیاف تحت درمان با سانتریفیوژ (۴۵ ثانیه) پس از حرارت عملیاتی ۴۱ درجه سانتیگراد در مدت ۵ دقیقه قرار گرفتند. وضعیت ترانس ژنوم ریشه های مودار توسط PCR با استفاده از آغازگرهای خاص RoLB تایید شد.

نتیجه گیری: سیر C318 نسبت به سایر گونه ها نسبت به توانایی القایی ریشه موثرتر است. در میان شرایط آزمایش های مختلف، بیشترین میزان تبدیل (۵/۲۸ درصد) ۴ هفته پس از تلقیح مشاهده شد، پس از آن که الیاف تحت درمان با سانتریفیوژ (۴۵ ثانیه) پس از حرارت عملیاتی ۴۱ درجه سانتیگراد در مدت ۵ دقیقه قرار گرفتند. وضعیت ترانس ژنوم ریشه های مودار توسط PCR با استفاده از آغازگرهای خاص RoLB تایید شد.

 

برای دریافت مقاله روی دکمه دانلود کلیک کنید

دانلود

 

Please follow and like us:
Pin Share