سال اول -نیمسال اول

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
۴۱۱۳۰۱ ژنتیک عمومی ۳ پایه _
۴۱۱۳۰۲ بیوشیمی ۳ پایه _
۴۱۱۳۰۳ شیمی گیاهی ۳ پایه _
۴۱۱۳۰۴ علفهای هرز و کنترل آنها ۳ اصلی _
۴۱۱۳۰۵ پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر ۲ اصلی _
۴۱۳۰۰۱ اندیشه اسلامی  ۲ ۲ اصلی _
۴۱۳۰۰۹ تربیت بدنی ۲ ۱ عمومی _

سال اول -نیمسال دوم

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
۴۱۱۳۰۶ اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر      ۳       اصلی ژنتیک عمومی
۴۱۱۳۰۷ آفات رایج گیاهان دارویی ومعطر ۳  اصلی _
۴۱۱۳۰۸ روشهای آبیاری ۲ اصلی _
۴۱۱۳۰۹ طرحهای آماری در علوم گیاهان دارویی معطر ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۱۰ ماشین های کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۱۱ شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع ۳ اصلی _
۴۱۳۰۲۳ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲ عمومی _

سال دوم -نیمسال اول

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
۴۱۱۳۱۲ کشت و پرورش گیاهان دارویی ومعطر (۱) ۳ تخصصی _
۴۱۳۰۰۸ تاریخ و فرهنگ وتمدن ۲ عمومی _
۴۱۱۳۱۳ روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر ۲ تخصصی طرحهای آماری در علوم گیاهان دارویی معطر
۴۱۱۳۱۴ زبان تخصصی ۲ تخصصی _
۴۱۱۳۱۵ اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی و معطر ۲ تخصصی بیوشیمی
۴۱۱۳۱۶ بیماریهای رایج گیاهان دارویی ومعطر ۲ تخصصی _
۴۱۱۳۱۷ مدیریت وحسابداری ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۱۸ بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی ومعطر ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۱۲ کشت و پرورش گیاهان دارویی ومعطر (۱) ۳ تخصصی _

سال دوم -نیمسال دوم

کد درس نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
۴۱۱۳۱۹ کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر(۲) ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۲۰ سمینار(مسئله مخصوص) ۱ تخصصی _
۴۱۱۳۲۱ پروژه ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۲۲ کارآموزی ۳ تخصصی _
۴۱۱۳۲۳ کشت بافت ۳ تخصصی _
۴۱۳۰۱۶ تفسیر موضوعی قرآن ۲ عمومی _

 

 


کلیدواژه ها :