سال اول -نیمسال اول

کد درسنام درستعداد واحدنوع درسپیشنیاز
۴۱۱۳۰۱ژنتیک عمومی۳پایه_
۴۱۱۳۰۲بیوشیمی۳پایه_
۴۱۱۳۰۳شیمی گیاهی۳پایه_
۴۱۱۳۰۴علفهای هرز و کنترل آنها۳اصلی_
۴۱۱۳۰۵پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر۲اصلی_
۴۱۳۰۰۱اندیشه اسلامی  ۲۲اصلی_
۴۱۳۰۰۹تربیت بدنی ۲۱عمومی_

سال اول -نیمسال دوم

کد درسنام درستعداد واحدنوع درسپیشنیاز
۴۱۱۳۰۶اصول اصلاح گیاهان دارویی و معطر     ۳      اصلیژنتیک عمومی
۴۱۱۳۰۷آفات رایج گیاهان دارویی ومعطر۳ اصلی_
۴۱۱۳۰۸روشهای آبیاری۲اصلی_
۴۱۱۳۰۹طرحهای آماری در علوم گیاهان دارویی معطر۳تخصصی_
۴۱۱۳۱۰ماشین های کاشت،داشت و برداشت گیاهان دارویی۳تخصصی_
۴۱۱۳۱۱شناخت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ومرتع۳اصلی_
۴۱۳۰۲۳انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومی_

سال دوم -نیمسال اول

کد درسنام درستعداد واحدنوع درسپیشنیاز
۴۱۱۳۱۲کشت و پرورش گیاهان دارویی ومعطر (۱)۳تخصصی_
۴۱۳۰۰۸تاریخ و فرهنگ وتمدن۲عمومی_
۴۱۱۳۱۳روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر۲تخصصیطرحهای آماری در علوم گیاهان دارویی معطر
۴۱۱۳۱۴زبان تخصصی۲تخصصی_
۴۱۱۳۱۵اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی و معطر۲تخصصیبیوشیمی
۴۱۱۳۱۶بیماریهای رایج گیاهان دارویی ومعطر۲تخصصی_
۴۱۱۳۱۷مدیریت وحسابداری۳تخصصی_
۴۱۱۳۱۸بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی ومعطر۳تخصصی_
۴۱۱۳۱۲کشت و پرورش گیاهان دارویی ومعطر (۱)۳تخصصی_

سال دوم -نیمسال دوم

کد درسنام درستعداد واحدنوع درسپیشنیاز
۴۱۱۳۱۹کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر(۲)۳تخصصی_
۴۱۱۳۲۰سمینار(مسئله مخصوص)۱تخصصی_
۴۱۱۳۲۱پروژه۳تخصصی_
۴۱۱۳۲۲کارآموزی۳تخصصی_
۴۱۱۳۲۳کشت بافت۳تخصصی_
۴۱۳۰۱۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی_

 

 


کلیدواژه ها :