انستيتو ملي سرطان

  • تاکسول؛ داروی گیاهی ضد سرطان

    سرطان رحم، سینه و تخم دان از جمله سرطان های شایع در بین بانوان در سراسر جهان است که سالانه هزینه های مالی و جانی هنگفتی را به خانواده مبتلایان تحمیل می کند.