مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت: با توجه به کارآیی علف وتیور(Vetiver Grass) با نام علمی Chrysopogon zizanioides در کنترل و درمان آلودگی های شیمیایی آب و خاک، آلودگی سایت دفن پسماندهای شهری و نیز صفات منحصر به فرد مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی، همچنین سهولت کاشت و حفاظت و نگهداری آسان این گیاه و پایین بودن هزینه های احداث و نگهداری آن، مطالعه و بررسی گسترده ای در این زمینه صورت گرفت.

آقای کشتکار افزود : پس از محاسبه هزینه های اجرایی و پیرو نشست با تیم اجراء کننده طرح ، این گیاه به صورت آزمایشی در مقیاس پایلوت میدانی در یک هکتار از محل دفن پسماندها کشت شد و پس از اجرای اولیه طرح، در حال حاضر اقداماتی در خصوص آبیاری بوته ها با غلظت های متفاوت از شیرابه در حال اجرا است .

با توجه به نتایج نهایی آزمایشات ، در صورت کنترل آلودگی و اعلام رضایت سازمان ، این طرح در مقیاس وسیع اجرا می شود .