مقاله: اثر کودهای دامی و شیمیایی روی رشد، عملکرد و اسانس Dracocephalum kotschyi Boiss.

نویسندگان

عسکر قنبری عدیوی  ۱،سینا فلاح ۲، مجتبی کریمی ۳،زهرا لری گوئینی ۴

۱ دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

۲ استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

۳ استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

۴ دانشیار، پژوهشکده علوم پایه سلامت، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

چکیده

به‌منظور ارزیابی پاسخ تولید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) به کودهای دامی و شیمیایی آزمایشی به‌صورت اسپیلت پلات در زمان با سه تکرار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (بدون کود)، کود شیمیایی، و سطوح مختلف (۱۰۰، ۱۴۳ و ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) از هر یک از کودهای مرغی (PM۱۰۰، PM۱۴۳، PM۲۵۰)، گوسفندی (SM۱۰۰، SM۱۴۳، SM۲۵۰) و گاوی (CM۱۰۰، CM۱۴۳، CM۲۵۰) بودند. صفات شامل رنگیزه‌های فتوسنتزی، شاخص‌ سطح‌برگ، زیست‌توده گیاهی و درصد و عملکرد اسانس بررسی شدند. اثر کود، چین و اثر متقابل کود در چین بر همه صفات معنی‎دار شد. در چین اول، تیمار PM۲۵۰ رنگدانه‎های فتوسنتزی بیشتری در مقایسه با کود شیمیایی تولید نمود. همچنین، تیمارهای SM۱۰۰ و CM۱۰۰، کلروفیل a و کلروفیل کل بالاتری را در مقایسه با کود شیمیایی موجب شدند. در چین دوم، میانگین رنگدانه‎های فتوسنتزی در تیمارهای کود دامی بر کود شیمیایی برتری نداشت. در چین اول، سطح بالای انواع کودهای دامی شاخص سطح برگ بالاتری در مقایسه با کود شیمیایی داشتند ولی در چین دوم، سطح متوسط و بالای کود مرغی و سطح بالای کود گوسفندی دارای این برتری بودند. در چین اول، همه تیمارهای کودهای دامی به استثنای CM۱۰۰ زیست‌توده گیاهی مشابه با کود شیمیایی تولید کردند ولی در چین دوم، تیمار PM۱۴۳ زیست توده بالاتری در مقایسه با کود شیمیایی تولید نمود. در چین اول، میزان اسانس تیمار SM۲۵۰ در مقایسه با کود شیمیایی برتری معنی‎داری داشت. در چین اول، بیشترین عملکرد اسانس با سطح بالای انواع کودهای دامی به‌دست آمد اما در چین دوم، اختلاف معنی‎داری بین عملکرد اسانس سطوح مختلف کودهای دامی با کود شیمیایی مشاهده نشد. به‌طور کلی، نتیجه‎گیری می‎شود سطح بالای کود مرغی با ایجاد شرایط مطلوب رشد گیاهی جایگزین مطلوبی برای کود شیمیایی در کشت گیاه دارویی زرین‌گیاه به‌شمار می‎رود.

 

برای دریافت مقاله کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

دانلود

Please follow and like us:
Pin Share