طی حکمی از سوی علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، دکتر مسعود نجف نجفی به عنوان مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری گیاهان دارویی و زعفران با رویکرد صادرات محور منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به تجربه ارزشمند و تخصص جنابعالی در زمینه صنایع تبدیلی و نظر به مزیت کشور در تولید گیاهان دارویی و زعفران در جهان و اهمیت تولید فرآورده های مختلف از آن، به منظور افزایش زمان ماندگاری و ایجاد ارزش افزوده، بدین وسیله جنابعالی به عنوان مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری گیاهان دارویی و زعفران با رویکرد صادرات محور منصوب می شوید.