مروری بر تولید ترکیبات آنتی اکسیدان در شرایط درون شیشه

.

به نقل از مستند مکتوب دومین جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران – ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳

(به کوشش تیم پژوهشی شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی)

.

دانلود Download.

چکیده
استفاده از کشت‏ های درون شیشه به عنوان ابزار تولید ترکیبات دارویی دارای تاریخچه‏ ی طولانی است. از زمانی که کشت بافت و کشت سلول ابداع شدند، محققین سعی نمودند از این تکنیک‏ ها جهت تولید ترکیبات ارزشمند زیستی و مطالعه‏ ی چرخه ‏های بیوسنتز آن‌ها استفاده نمایند. در این میان ترکیبات آنتی اکسیدان به واسطه‌ی توجه خاصی که به آن‌ها وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفتند. در دهه‏ های اخیر مشخص گردیده که تنش‏های اکسیداتیو سبب بروز بسیاری از بیماری‌های ناشی از افزایش سن می‏باشند و مطالعات زیادی در جهت تولید ترکیبات آنتی اکسیدان انجام شده است. در این مقاله مروری به بررسی جدیدترین یافته های محققین در استفاده از کشت‏های درون شیشه جهت تولید برخی از ترکیبات آنتی ‏اکسیدان می‏پردازیم.
گل واژگان: تولید درون شیشه، رزمارینیک اسید، کورکومین، فلاونوئید، آنتوسیانین