اتنوفارماکولوژی

  • اتنوفارماکولوژی گیاهان بومی رودخانه حله استان بوشهر

    اتنوفارماکولوژی ابزاری نیرومند برای کشف داروهای جدید است که با رهیافتی میان رشته ای انجام می پذیرد. هدف این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که به صورت سنتی در منطقه رودخانه حله بوشهر در شمال خلیج فارس، کاربرد دارویی به دارند.