آقطی

  • آشنایی با خواص درمانی گیاه آقطی سیاه

    آقطی سیاه از زمان های قدیم جزء گیاهان دارویی به شمار می رفته و از آن برای مداوای برخی بیماری ها استفاده می شده است.

  • آقطی، اسلحه ی آینده ی مبارزه با کلسترول خون!

    نتایج تحقیقات جدید نشان داده است میوه های آقطی سیاه و آقطی پاکوتاه می توانند بر روی کلسترول بد خون تاثیرات شگرفی داشته و میزان آن را بطور معنی داری کاهش دهند.

  • همایش شش روزه آقطی در آمریکا

    گیاه دارویی آقطی با نام علمی Sambucus nigra به همراه گونه ی S. ebulus (با نام فارسی پَلَم) به فراوانی و بصورت علف هرز غالب در مناطق شمالی کشور یافت می شود ولی دریغ از یک توجه!