صبر زرد (Aloe barbadensis Mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریز ازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان ۲۲ محیط کشت اولیه، ۷ محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره ها ۳ مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر اساس طرح کاملا تصادفی، شاخص های ارتفاع شاخساره، تعداد شاخساره و قهوه ای شدن محیط ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصل، حداکثر ارتفاع شاخساره در استفاده از محیط کشت MS دارای kinetin (1 mg/l)، IAA (1 mg/l) و BA (1 mg/l) بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که حداکثر تعداد شاخساره با متوسط ۵.۶۷ عدد به ازای هر ریزنمونه و حداقل میزان قهوه ای شدن محیط با استفاده از محیط کشت MS دارای IAA (1 mg/l) و kinetin (1.5 mg/l) و MS دارای BA (1 mg/l)، Kinetin (1 mg/l) و IBA (1 mg/l) حاصل شد که بر این اساس بکارگیری این دو محیط کشت جهت حداکثر پرآوری در ریزازدیادی آلوئه توصیه می شود.

Please follow and like us:
Pin Share