غافث Agrimonia eupatoria

غافث Agrimonia eupatoria

چکیده:

غافث با نام علمی Agrimonia eupatoria گیاهی است علفی با برگهای مرکب شانه ای،برگچه ها دارای حاشیه دندانه دار بوده و کرکدار می باشند. دارای گلهی زرد رنگ است این گیاه در نواحی شمال ایران از جمله گیلان،خراسان می روید و دارای تانن می باشد و از سرشاخه گلدار گیاه اثر دارویی داردو در درمان التهاب گلو و دهان و اسهال و احتباس صفرا مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات گیاه شناسی:

گیاهی است علفی با برگهای مرکب شانه ای،برگچه ها دارای حاشیه دندانه دار بوده و کرکدار می باشند گلهای زرد رنگ گیاه در گل آذینهای سنبله قرار می گیرند.

انتشار جغرافیایی:

این گیاه در نواحی شمال ایران از جمله گیلان،خراسان و آذربایجان می روید.

ترکیبات شیمیایی:

این گیاه حاوی تانن،مقدار کمی اسانس فرار و رزین می باشد.

قسمتهای مورد استفاده:

سرشاخه گلدار گیاه اثر دارویی دارند.

اثرات دارویی و طرز استعمال:

۱_درمان التهاب گلو و دهان:با استعمال خارجی جوشانده سرشاخه گلدار گیاه در رفع التهاب چرکین گلو و همچنین التهاب دهان موثر است.

۲_درمان اسهال:جوشانده این گیاه اثر قتبض داشته و برای از بین بردن اسهال می توان از آن استفاده نمود.

۳_دفع سنگهای صفراوی و درمان احتباس صفرا:مهمترین خاصیت گیاه غافث دفع سنگهای صفراوی و تاثیر بر روی ترشح صفرا است که با مصرف جوشانده گیاه به شکل خوراکی ظاهر می شود.