دکتر احمد قربانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این فرآورده دارویی در اداره ثبت مالکیت های صنعتی کشور به نام دکتر ˈحسن رخشندهˈ به شماره ۷۵۵۲۹ ثبت شده است.

وی اظهار کرد: فیتوواژکس از فرآوری گیاه سیاه دانه ساخته شده است و برای عفونت های قارچی و میکروبی به صورت شیاف مهبلی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مراحل تولید صنعتی ˈفیتوواژکسˈ در حال انجام است، افزود: این فرآورده دارویی در چند ماه آینده وارد بازار دارویی کشور خواهد شد.

وی در پایان گفت: تحقیق برای ساخت داروهای گیاهی و ترکیب های نو یکی از محورهای اساسی در مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.