به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی به نقل از فارس، دکتر جهانشیر امینی همچنین به راه‌اندازی پژوهشکده گیاهان دارویی در این استان اشاره و اضافه کرد: مجوز راه‌اندازی این پژوهشکده اخذ شده و قرار است در دو گروه کشت و پرورش گیاهان دارویی و کاربرد گیاهان دارویی راه‌اندازی شود.