ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر درباره وضعیت  تولید گیاهان دارویی در کشور،گفت: با توجه به ظرفیت بالایی منابع گیاهان دارویی در کشور جادارد با برنامه ریزی اصولی ضمن حفظ ذخائرگیاهان دارویی،بررسی و کشت گیاهان دارویی درمناطق مستعد  نیز در دستورکار قراربگیرد تا بتوان از این ظرفیت و منابع تولیدی گیاهان دارویی به بهترین شکل استفاده بهینه کرد.

 نماینده مردم مشکین شهر درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت گیاهان دارویی کشور نیازمند نقشه راه و برنامه ریزی جامع است؛بنابراین  باید در زمان مقرر گیاهان دارویی جمع آوری و برداشت شوند تا علاوه بر حفظ ذخائر گیاهان دارویی به چرای دام نیز خدشه وارد نشود.