بررسی بیماری سینه پهلو ( ذات الریه ) و درمان گیاهی آن و….