آشنایی با کامبوجیا ، ترکیبات و خواص دارویی مضرات و نحوه تهیه آن