بررسی اثر سطوح مختلف آب و نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بابونه اورآ (.Matricaria aurea L)
 
قانی دهکردی فیروزه,قاسمی پیربلوطی عبداله*,حامدی بهزاد,ملک پور فاطمه
 
* مرکز پژوهش های گیاهان دارویی و دام پزشکی سنتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 

مقدمه و هدف: بابونه اروپایی زرد یا بابونه اورآMatricaria aurea) ‎) یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده ستاره آسا یا کاسنی است که به طور وحشی در برخی مناطق کشور رشد می کند. ماده موثره حاصل از گل های بابونه کاربرد وسیعی در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد. شرایط اکولوژیکی نقش عمده ای در رشد، نمو، عملکرد و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر سطوح مختلف آب و نیتروژن بر رشد و نمو، عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه بابونه اورآ بود.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از فررودین ماه ۱۳۸۷ تا شهریور ماه ۱۳۸۷ در گل خانه مرکز پژوهش های گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد انجام گرفت. در این تحقیق از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده شد. سه سطح رطوبتی (۰، ۲۵ و ۵۰ درصد تخلیه رطوبتی خاک) و ۵ سطح کود نیتروژن (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در هر گلدان) ‎ مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج و بحث: بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف آب بر همه متغیرهای مورد نظر معنی دار بود و سطوح مختلف نیتروژن تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه و تعداد گل و وزن تر گل نداشت، درحالی که اثر آن بر ارتفاع بوته و وزن خشک اندام هوایی معنی دار بود.
توصیه کاربردی / صنعتی: نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه مناسب نیتروژن (تیمار ۲۰۰۰ میلی گرم در هر گلدان) و عدم دریافت تنش خشکی سبب افزایش تولید اسانس در گیاه بابونه اورا می شود.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها :