Viscum album

  • معرفی گیاه دارواش Viscum album

    دارواش در اروپا تا ایران پراکندگی دارد. ظاهراً در طب سنتی از دانه های آن برای التیام و تسکین زخم و دردهای موضعی استفاده می کرده اند.