Levisticum officinale

  • آشنایی با گیاه دارویی انجدان رومی Levisticum officinale Koch

    گیاهی علفی، پایا، دارای ساقه ضخیم استوانه ای به قطر ۳ تا ۴ سانتی متر و به ارتفاع یک تا دو متر است. برگهائی ضخیم، گوشتدار، منقسم به برگچه هائی با ظاهر لوزی شکل و دندانه های نامساوی به رنگ سیز تیره شفاف و منتهی به دمبرگ استوانه ای مشخص دارد.