Codex Alimentarus

  • استاندارد سازی و کنترل کیفیت تولید گیاهان دارویی

    استاندادهای ملی و بین المللی در مورد غذاها و سایر فرآورده ها سبب حفظ سلامتی مصرف کننده ها شده و تجارت مواد غذایی را آسان کرده است. یکی از مهمترین استانداردها، مجموعه قوانین غذاها است که به ابتکار سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی (FAO) تهیه شده است.