Allelopathy in Sustainable Agriculture and Forestry

  • دانلود کتاب نقش آللوپاتی در کشاورزی پایدار و جنگلداری

    کاربرد گیاهان دارویی در این علم از گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از محققان بوده و در بخش هایی از کتاب “نقش آللوپاتی در کشاورزی پایدار و جنگلداری” نیز موردبررسی قرار گرفته است. این کتاب ارزشمند و کاربردی با حجم ۵.۸ مگابایت جهت دانلود شما مخاطبین گرامی بر روی سایت قرار داده شد.