گیاه دارویی در آشپزخانه

  • سبک زندگی طبیعی با باغ آشپزخانه ای

    برگزیده سومین جشنواره ملی گیاهان، دارویی با بیان اینکه می توان با گیاهان زنده تغذیه سالم داشت، گفت: گیاهان مختلفی را میتوان اکنون در آپارتمان به عنوان باغ آشپزخانه ای نگهداری کرد.