گیاه آق اوستا

  • درمان بیماری های ریوی و سرفه با گیاه گل مکزیکی

    گل مکزیکی گیاهی است علفی، چندساله. منشأ این گیاه جنوب آمریکا گزارش شده و در تمام نواحی مکزیک می روید. از مواد مؤثره این گیاه در صنایع غذایی، داروسازی و آرایشی و بهداشتی و همچنین در صنایع بستنی سازی استفاده می شود.