گیاهان دارویی موثر در بهبود زخم هاي ناشی از بریدگی