گازهاي سمي موجود در اتمسفر

  • جنبه های زیست محیطی تولید گیاهان دارویی

    جنبه های زیست محیطی تولید گیاهان دارویی و معطر می تواند از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. اما بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست ، دو موضوع مهم و مرتبط با این مبحث می باشند.