کنترل سرطان خون

  • کنترل سرطان خون کودکان با “زنجبیل”

    نتایج یک پژوهشی داخلی با موضوع تأثیر گیاهان دارویی بر سلول‌های سرطانی نشان می‌دهد که استفاده از مواد مؤثره گیاه دارویی زنجبیل تأثیر قابل توجهی بر کنترل سلول‌ های سرطان خون کودکان دارد.