کشت گیاهان دارویی در نهالستان کرج

  • اختصاص ۲ هکتار از نهالستان کرج به کشت گیاهان دارویی

    مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: با توجه به اینکه اغلب مرتع داران تک شغله هستند، کشت گیاهان دارویی می تواند به عنوان شغل دوم آنها منبع مناسبی برای درآمدزایی محسوب و منجر به بهبود اقتصاد خانوار آن ها شود.