کشت گل محمدی در سبزوار

  • پرورش گل محمدی در اقلیم کویری سبزوار

    پرورش و برداشت گل محمدی در سالیان اخیر به عنوان یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی در اقلیم کویری سبزوار به شمار آمده که مورد اقبال فعالان عرصه گیاهان دارویی قرار گرفته است.