کشت کلزا در کرمانشاه

  • آغاز کشت کلزا در کرمانشاه

    معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز کشت کلزا در مزارع استان خبر داد.