کشت چای ترش در شهرستان خوسف

  • آغاز کشت چای ترش در خوسف

    مدیر جهاد کشاورزی خوسف اظهار کرد: امسال برای چهارمین سال پیاپی کشت چای ترش در مزارع خوسف آغاز شده است.