کشت بادام کوهی در کرمان

  • نبود صنایع تبدیلی بادام کوهی در کرمان

    رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اشاره به ارزش اقتصادی بالای بادام کوهی در صنایع دارویی، گفت: نبود صنایع تبدیلی و فرآوری این محصولات در جنوب کرمان، یکی از مشکلات این گیاه باارزش است.