کشاورزي قراردادي گياهان دارويي

  • کشاورزی قراردادی نسخه نجات بخش کشاورزان

    در کشت قراردادی کشاورز با صادرکننده و یا واحد فرآوری قرارداد منعقد می کند که براساس آن قرارداد محصول تولید می کند و بعد از برداشت آن را با قیمت معین شده به فروش می رساند