کتاب سلامت معنوی

  • ضرورت حرکت طب سنتی و نوین در مجاور یکدیگر

    رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به سه تمایز عمده طب سنتی و نوین، بر ضرورت قرار گرفتن این دو در امتداد یکدیگر تأکید کرد و گفت: سیستم محوری بدن و نگاه مبتنی بر فهم طبیب در طب سنتی و هم نگاه تخصصی به عضو و الگوریتم محوری در طب نوین، خوب هستند.