کتاب بیوتکنولوژی گیاهان دارویی، از تحقیقات پایه تا کاربردهای صنعتی