کبد چرب غیرالکلی

  • بهبود کبد چرب با دانه بارهنگ

    پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران با انجام یک کارآزمایی بالینی عنوان کردند که مصرف کپسول حاوی دانه بارهنگ در بهبود کبد چرب غیر الکلی موثر است.