چای ترش منبع غنی آهن

  • کشت چای ترش در لرستان

    استان لرستان به دلیل برخورداری از تنوع اقلیمی، محل و رویشگاه طبیعی تعداد زیادی از گیاهان دارویی است.