پنجه شیطان

  • تاثیر گیاه پنجه شیطان در درمان استئوآرتریت

    اگر چه علت اصلی استئوآرتریت (شایع ترین حالت آرتریت که همان التهاب مفاصل است)، مشخص نشده ولی بیماری در درجه اول وابسته به سن بوده و فاکتورهای مکانیکی، ژنتیکی، متابولیک در پیشرفت آن مؤثر هستند.

  • گیاه پنجه شیطان را بشناسیم

    پنجه شیطان با نام علمی Harpagophytum procumbens , subsp. procumbens عنوان شناخته شده انواع کرفس هارپاگوفتیم و زهری هارپاگوفتیم است که وابسته به تیره کنجد است. این گیاه بومی جنوب آفریقا و ماداگاسکار است، امروزه در ساوانها و دامنه های دور دست صحرای کالاهاری در آفریقای جنوبی و نامیبیا یافت میشود. هر دو گیاه مزبور برای ساخت ریشه پنجه شیطان با ریشه هارپاگوفتیم در آمیخته میشوند.