پسته مقوی قلب و مغز

  • پسته چاق کننده و غذای مغز

    خوردن پسته آن هم پسته تازه ای که این روزها در بازار به فراوانی یافت می شود کمک بسیاری به قوت بدن شما و تقویت حافظه می کند.